Zápis z VH Paragliding klub Brno – únor 2012

Zápis z valné hromady občanského sdružení Paragliding Klub Brno, o.s. se sídlem Nové sady 39, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 643 29 917 (dále jen „Občanské sdružení“) konané dne 25. 02. 2012. od 19 hodin v sídle Občanského sdružení.

 

Řádná valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 1. 2. 2012, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Členové Občanského sdružení se zapsali do prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Valnou hromadu zahájil v 19 hodin předseda Občanského sdružení Mgr. Ludvík Kummer, přičemž pozdravil přítomné a zároveň konstatoval, že všem členům Občanského sdružení bylo konání této valné hromady řádně a včas oznámeno a že na valné hromadě Občanského sdružení jsou přítomni členové a v souladu s pozvánkou předložil ke schválení následující body valné hromady:

 

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Schválení nových stanov
  3. Volba předsedy sdružení
  4. Plán činnosti Občanského sdružení na rok 2012
  5. Stanovení členských příspěvků Občanského sdružení na rok 2012
  6. Různé

 

Tento pořad jednání byl následovně valnou hromadou jednomyslně schválen. Valná hromada poté přistoupila k projednávání jednotlivých bodů programu:

 

Za prvé: K bodu 1. schváleného programu: předsedou valné hromady byl navržen Radek Šimoník a zapisovatelem Jaromír Pavlík

Toto složení orgánů valné hromady bylo poté jednomyslně schváleno.

 

Za druhé: K bodu 2. schváleného programu: Předseda valné hromady seznámil přítomné členy s výzvou ministerstva vnitra na základě zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, předložit bezodkladně změnu stanov Občanského sdružení, která bude u sídla obsahovat kromě čísla orientační také číslo popisné. Návrh na změnu stanov ve formě nového úplného znění stanov byl poté jednomyslně schválen.

 

Za třetí: K bodu 3. schváleného programu: Předseda valné hromady navrhnul, aby byl předsedou sdružení zvolen Ludvík Kummer. Navržený kandidát vyjádřil se svou nominací souhlas.

 

Valná hromada následně jednomyslně zvolila předsedou sdružení Mgr. Ludvíka Kummera, r. č. 610426/xxxx, bytem Brno, Trávníky 1579/25, 613 00.

 

Za čtvrté: K bodu 4. schváleného programu: Předseda valné hromady seznámil přítomné členy s návrhem činnosti Občanského sdružení v sezóně 2012. Za hlavní cíl činnosti v tomto roce označil získání dlouhodobých užívacích práv co nejvíce ploch, vhodných pro starty pomocí odvijáku. Sdružení by podle jeho návrhu mělo usilovat zejména o převod/převzetí podnájemní smlouvy, kterou uzavřelo zemědělské družstvo ve Velké Bíteši s Petrem Koskem na užívání travnaté a zčásti zpevněné vzletové a přistávací dráhy v katastru Nových sadů.

 

Předseda Občanského sdružení následně informoval valnou hromadu o informativním jednání, které vedl s jednatelem této zemědělské společnosti. Upozornil, že zpevněné plochy užívá občas jedna autoškola z Velkého Meziříčí a jeden letecký modelář, to však pro koexistenci nepředstavuje zásadní problém.

V případě stabilizace užívacích práv této plochy lze do budoucna uvažovat se zřízením dalšího zázemí, včetně meteosondy a webkamery. Údaje z nich by se přenášely na webovou stránku klubu, jejíž vytvoření předseda valné hromady navrhnul.

Valná hromada všechny předložené návrhy většinou hlasů přítomných členů schválila.

 

Za páté: K bodu 5. Stanovení členských příspěvků: Předseda valné hromady navrhnul na základě předchozího schváleného bodu stanovit členský příspěvek na sezónu 2012 ve výši 200,- Kč pro piloty (držitele pilotního průkazu) a 100,- Kč pro nepiloty.

 

Valná hromada rozhodla o přijetí návrhu většinou svých hlasů.

 

Za šesté: K poslednímu bodu nikdo ze členů Občanského sdružení nenavrhl žádnou další otázku k projednání. Předseda valné hromady tedy konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu této valné hromady a poté ve 21 hodin prohlásil valnou hromadu za skončenou.

 

O tom byl sepsán tento zápis a předsedou valné hromady a zapisovatelem podepsán.

 

V Brně dne 25. 2. 2012

 

 

 

.......................
předseda valné hromady

 

 

 

.......................
zapisovatel valné hromady